ARM Boards

posted in: main | 0

TI/ NI / NXP CORTEX CPU Module

TI Cortex A8, NXP Cortex A9/A7 , Samsung Cortex A9/A8/ARM-11                                                                                       .

TI/ NI / NXP CORTEX Single Board Computer

TI Cortex A8, NXP Cortex A9/A7 , Samsung Cortex A9/A8/ARM-11                                                                                                            .

LCD Touch Module for TI/ NI/ NXP SBC

10.4″ , 8″ and 7 Inch Capacitive and Resistive touch LCD for TI/ NI/ NXP SBC                                                                                                            .

Add-On Modules for TI/ NI/ NXP SBC

LCD to VGA, 3G Module, CAN Module, GPS Module.                                                                                                           .